A semmisség szabályozása az új Ptk.-ban

A semmisség szabályozása az új Ptk.-ban

Az új Ptk. tartalmazza azt a bírói gyakorlat által már hosszú ideje alkalmazott tételt, hogy a semmis szerződés ex tunc hatállyal, annak megkötése időpontjától, a törvény erejénél fogva érvénytelen, továbbá azon rendelkezés is, mely szerint a szerződés semmisségét a bíróságnak eljárása során hivatalból észlelnie kell.

Az új Ptk. tartalmazza azt a bírói gyakorlat által már hosszú ideje alkalmazott tételt, hogy a semmis szerződés ex tunc hatállyal, annak megkötése időpontjától, a törvény erejénél fogva érvénytelen, továbbá azon rendelkezés is, mely szerint a szerződés semmisségét a bíróságnak eljárása során hivatalból észlelnie kell. A semmisség hivatalból történő észlelése azonban nem jelenti egyúttal azt is, hogy a bíróság a semmisség miatti érvénytelenség jogkövetkezményeit is hivatalból alkalmazza.

Az új Ptk. beemelte szövegébe azt a Pp. alapján már korábban is követett elvet, mely szerint a szerződés semmisségére az hivatkozhat és a szerződés semmisségével kapcsolatos peres eljárást az indíthat, akinek ehhez jogi érdeke fűződik vagy akit erre törvény feljogosít.

A közérdekben okozott sérelem megszüntetése és uzsorás szerződés esetén a semmisség megállapítása vagy annak jogkövetkezményei alkalmazása iránti ügyészi keresetindítás lehetősége ugyancsak beépítésre került az új Ptk. rendelkezéseibe.

Az új Ptk. 6:88. §-a értelmében:

(1) A semmis szerződés megkötésének időpontjától érvénytelen. A semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség; a szerződés semmisségét a bíróság hivatalból észleli.

(2) Ha a semmis szerződés más szerződés érvényességi kellékeinek megfelel, ez utóbbi érvényes, kivéve, ha ez a felek feltehető szándékával ellentétes.

(3) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződés semmisségére az hivatkozhat és a szerződés semmisségével kapcsolatos peres eljárást az indíthat, akinek ehhez jogi érdeke fűződik vagy akit erre törvény feljogosít.

(4) Közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében és uzsorás szerződés esetén az ügyész keresetet indíthat a szerződés semmisségének megállapítása vagy a semmisség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt.

Az új Ptk. nem tartalmazza a régi Ptk. azon szabályát, amely szerint a szerződés semmisségére határidő nélkül lehet hivatkozni. Így kézenfekvő, hogy az érvénytelen szerződés jogkövetkezményei csak az elévülés és elbirtoklás korlátai között érvényesíthetők. Kizárólag az a jogkövetkezmény vonható le határidő nélkül, hogy a semmis szerződés alapján teljesítést nem lehet követelni.


Nyomtatás   E-mail